Lektion 4: Machine Learning – Kursus i kunstig intelligens

I denne lektion vil vi dykke ned i en af de mest banebrydende discipliner inden for kunstig intelligens: Machine Learning. Machine learning er en tilgang til at udvikle intelligente systemer, der kan lære og forbedre sig selv gennem erfaring og data. Ved at udnytte store mængder data kan machine learning-modeller finde mønstre og træffe prædiktioner eller beslutninger på en adaptiv måde, der tilpasses forskellige problemstillinger og anvendelser.

Hvad er machine learning?

Machine learning (ML) er en gren af kunstig intelligens, der fokuserer på udviklingen af algoritmer og modeller, der kan lære og forbedre sig selv gennem erfaring og data uden at være eksplicit programmeret. I stedet for at blive givet specifikke instruktioner, bruger machine learning-modeller store mængder data til at identificere mønstre, trække vigtige træk ud og generere forudsigelser eller tage beslutninger.

Essensen af machine learning er, at algoritmerne bliver “trænet” på data ved at finde sammenhænge og mønstre i dataene. Gennem gentagne iterationer justerer og optimerer algoritmerne sig selv for at opnå bedre præstationer og forbedre deres evne til at generalisere på nye, ukendte data. Ved at lære fra dataene kan machine learning-modeller opdage skjulte mønstre, træffe forudsigelser og tage beslutninger baseret på tidligere erfaring.

Der er forskellige former for machine learning, herunder supervised learning, unsupervised learning og reinforcement learning. I supervised learning trænes modeller med et træningssæt, der indeholder både inputdata og de ønskede outputværdier. Modellen lærer at forudsige korrekte output baseret på inputdata. I unsupervised learning arbejder modeller med uklassificerede data og forsøger at finde strukturer og mønstre i dataene. I reinforcement learning lærer modeller gennem en proces med prøve og fejl, hvor de får feedback og belønninger baseret på deres handlinger i et givent miljø.

Machine learning anvendes i dag i mange forskellige områder, herunder naturlig sprogbehandling, computer vision, medicinsk diagnose, finansiel prognose, anbefalingssystemer og meget mere. Det har potentialet til at automatisere komplekse opgaver, optimere processer og hjælpe med at træffe bedre og mere informerede beslutninger.

Grundlæggende begreber i machine learning

For at forstå machine learning er der nogle grundlæggende begreber, der er vigtige at være bekendt med:

 1. Data: Data er grundlaget for machine learning. Det kan være i form af strukturerede data (f.eks. tabeller med numeriske værdier) eller ukonstruerede data (f.eks. tekst, billeder eller lyd). Data bruges til at træne og evaluere machine learning-modeller.
 2. Træningssæt: Træningssættet er en delmængde af data, der bruges til at træne en machine learning-model. Det består af inputdata (funktioner) og deres tilsvarende outputværdier (labels eller mål). Træningssættet bruges til at lære modellen at generalisere og lave forudsigelser.
 3. Modeller: En model er en matematisk repræsentation af et system eller et problem. I machine learning er en model en algoritme eller et sæt af regler, der bruger inputdata til at generere output eller forudsigelser. Modellen justeres og tilpasses under træningen for at optimere ydeevnen.
 4. Funktioner: Funktioner er de observerede eller målte egenskaber ved et datapunkt. De repræsenterer de inputvariable, der bruges til at træne en machine learning-model. Funktionerne kan være numeriske, kategoriske eller tekstbaserede, afhængigt af typen af data og problemet, der skal løses.
 5. Parametre: Parametre er de justerbare værdier i en machine learning-model, der styrer dens adfærd. Under træningen justeres parametrene for at minimere fejlen mellem de forudsagte output og de faktiske output. Optimering af parametrene er afgørende for at opnå en god ydeevne i modellen.
 6. Generalisering: Generalisering er evnen hos en machine learning-model til at lave præcise forudsigelser på nye, uafhængige data, som den ikke tidligere har set. En god model er i stand til at generalisere fra træningssættet til at håndtere nye eksempler korrekt og undgå overtilpasning (overfitting).

Disse grundlæggende begreber danner fundamentet for forståelsen af machine learning-teknikker og -metoder. Ved at arbejde med data, træningssæt, modeller, funktioner, parametre og fokusere på generalisering kan vi udvikle effektive machine learning-modeller til forskellige anvendelser og problemløsning.

Supervised machine learning

Supervised learning er en af de mest anvendte teknikker inden for machine learning. Det er en metode, hvor en machine learning-model trænes ved hjælp af et træningssæt, der indeholder både inputdata og de tilsvarende ønskede outputværdier, også kaldet labels.

Formålet med supervised learning er at lære modellen at generalisere og lave præcise forudsigelser eller klassifikationer på nye, ukendte data baseret på de tidligere observerede træningsdata.

Processen i supervised learning indebærer følgende trin:

 1. Indsamling af træningsdata: Først indsamles et træningssæt, der består af inputdata og de tilsvarende korrekte outputværdier. For eksempel kan træningssættet indeholde billeder af frugter som input og de tilhørende frugtnavne som output.
 2. Dataforberedelse: Træningssættet gennemgår typisk en række forberedelsesprocesser, såsom at rense og normalisere dataene, opdele dem i trænings- og testmængder samt udføre eventuel feature engineering for at udlede mere informative funktioner.
 3. Modeltræning: Modellen vælges og trænes ved at fodre træningssættet ind i algoritmen. Modellen forsøger at lære den underliggende sammenhæng mellem input og output ved at tilpasse sine interne parametre.
 4. Validering og evaluering: Efter træning evalueres modellen ved at bruge testdata, der ikke tidligere er blevet set. Dette giver en indikation af modellens præstationsniveau og dens evne til at generalisere. Der findes forskellige evalueringsmålinger, såsom nøjagtighed, præcision, recall og F1-score, der kan anvendes til at vurdere modellens ydeevne.
 5. Forudsigelse: Når modellen er trænet og valideret, kan den bruges til at foretage forudsigelser på nye, ukendte data. Den tager inputdata og genererer de tilsvarende forudsigede outputværdier baseret på den indlærte sammenhæng mellem input og output.

Supervised learning anvendes i mange anvendelsesområder, herunder klassifikation (f.eks. at identificere e-mails som spam eller ikke-spam), regression (f.eks. at forudsige huspriser baseret på forskellige funktioner) og mange andre problemstillinger, hvor der er tilgængelige labels til træning.

Ved at udnytte træningsdata og bruge supervised learning kan vi træne modeller til at lære fra eksempler og lave prædiktioner eller klassifikationer på ny data. Denne teknik spiller en vigtig rolle i mange applikationer og bidrager til at automatisere beslutningstagning og optimere præstationen i forskellige domæner.

Unsupervised machine learning


Unsupervised learning er en metode inden for machine learning, der adskiller sig fra supervised learning. I modsætning til supervised learning bruger unsupervised learning ikke labels eller ønskede outputværdier i træningssættet. I stedet fokuserer det på at opdage strukturer, mønstre eller skjulte sammenhænge i uklassificerede data.

Formålet med unsupervised learning er at finde naturlige grupperinger, relationer eller karakteristika i dataene uden forudgående viden om, hvad der skal findes. Det er nyttigt, når der ikke er klare outputværdier at træne modellen på eller når man ønsker at opdage skjulte mønstre og information i dataene.

Unsupervised learning kan udføres ved hjælp af forskellige teknikker, herunder:

 1. Klyngeanalyse: Dette er en almindelig metode inden for unsupervised learning, hvor data deles op i naturlige grupper eller klynger baseret på ligheder mellem datapunkter. Klyngealgoritmer forsøger at maksimere ligheden inden for klyngerne og minimere ligheden mellem forskellige klynger.
 2. Dimensionalitetsreduktion: Denne teknik sigter mod at reducere antallet af dimensioner i dataene ved at bevare de mest informative træk. Det hjælper med at eliminere unødvendige variationer og gør det lettere at analysere og visualisere dataene. Metoder som principal component analysis (PCA) og t-SNE er almindelige inden for dimensionalitetsreduktion.
 3. Association mining: Dette er en metode til at identificere interessante relationer eller mønstre i store datamængder. Den anvendes ofte inden for markedsførings- eller detailbranchen for at finde sammenhænge mellem produkter eller kundepræferencer.
 4. Anomaly detection: Formålet med denne teknik er at identificere afvigelser eller anomalier i data, der adskiller sig fra det forventede mønster. Det bruges i mange områder, herunder netværkssikkerhed, finansiel svindelopdagelse og fejloptagelse i industrielle processer.

Unsupervised learning anvendes til at opdage skjulte mønstre, strukturer og information i data uden at kræve forudgående labels eller ønskede outputværdier. Det er nyttigt i mange scenarier, herunder opdagelse af naturlige klynger, segmentering af kunder, opdagelse af anomalier og meget mere. Ved at udnytte unsupervised learning kan vi få indsigt og opnå en dybere forståelse af dataene, hvilket kan være værdifuldt i beslutningsprocessen og videre analyse.

Reinforcement machine learning

Reinforcement learning (RL) er en gren af machine learning, der fokuserer på, hvordan agenter kan lære at træffe beslutninger gennem interaktion med et miljø. RL er inspireret af, hvordan mennesker og dyr lærer gennem prøve og fejl, hvor de udforsker en omgivelse, udfører handlinger og modtager feedback i form af belønninger eller straffe.

I reinforcement learning forsøger en agent at maksimere den kumulative belønning, den opnår over tid ved at træffe de rigtige handlinger i forskellige situationer. Agenten lærer ved at udforske miljøet, udføre handlinger og observere konsekvenserne. Ved at prøve forskellige handlinger lærer agenten gradvist, hvilke handlinger der fører til positive belønninger og hvilke der fører til negative belønninger.

Reinforcement learning indebærer typisk følgende komponenter:

 1. Agent: Den enhed, der træffer beslutninger og udfører handlinger i miljøet.
 2. Miljø: Den kontekst, hvori agenten opererer. Det kan være virtuelt, som i computerspil, eller fysisk, som i en robot. Miljøet reagerer på agentens handlinger og giver feedback i form af belønninger eller straffe.
 3. Handlinger: De mulige handlinger, som agenten kan udføre i miljøet. Disse handlinger kan variere afhængigt af den specifikke opgave eller problemstilling.
 4. Tilstand: Agenten observerer en tilstand af miljøet, der giver den information om, hvor den befinder sig. Tilstanden kan være fuldt synlig eller delvist synlig, afhængigt af problemet.
 5. Belønninger: Agenten modtager positive eller negative belønninger fra miljøet som feedback for dens handlinger. Målet er at maksimere den samlede belønning over tid.

Reinforcement learning bruges i mange anvendelser, herunder spilteori, robotteknologi, optimering af ressourceallokering, autonome køretøjer og mange flere. Det kan lære agenter at træffe beslutninger og handle i komplekse og dynamiske miljøer, hvor den optimale strategi ikke nødvendigvis er kendt på forhånd.

Ved at udnytte reinforcement learning kan vi træne agenter til at lære af interaktioner og finde effektive handlingsstrategier. Det er en spændende gren af machine learning, der åbner døren for automatiseret beslutningstagning i realtid og potentialet for at skabe intelligente systemer, der kan tilpasse sig og forbedre deres ydeevne gennem erfaring.

Model evaluering og præstationsmålinger

Når vi arbejder med machine learning-modeller, er det vigtigt at evaluere deres præstation og måle, hvor godt de klarer sig på opgaverne. Model evaluering (engelsk: evaluation) og præstationsmålinger er centrale aspekter af denne proces. Ved at evaluere modellerne kan vi identificere deres styrker, svagheder og forbedringsområder.

Her er nogle af de grundlæggende begreber og metoder, der anvendes inden for model evaluation:

 1. Trænings- og testmængder: Når vi træner en model, bruger vi typisk et træningssæt, der indeholder inputdata og de tilhørende ønskede outputværdier. Modellen lærer ved at tilpasse sig træningssættet. For at evaluere modellens præstation bruger vi et test- eller valideringssæt, der består af nye, ukendte data. Dette giver os mulighed for at vurdere, hvordan modellen generaliserer og yder på ukendte data.
 2. Nøjagtighed: Nøjagtighed er en almindelig måling af en modells præstation. Den beregnes som antallet af korrekte forudsigelser divideret med det samlede antal forudsigelser. Det er en simpel og intuitiv metrik, der angiver, hvor godt modellen klarer sig generelt.
 3. Forvirringsmatrix: Forvirringsmatricen er en måde at visualisere og evaluere en klassifikationsmodells ydeevne. Den viser antallet af rigtige og forkerte klassifikationer opdelt efter de forskellige klasser. Det giver os mulighed for at identificere, hvilke typer fejl modellen begår, og vurdere dens præstationsniveau for hver klasse.
 4. Præcision og recall: Præcision og recall er vigtige målinger inden for klassifikation. Præcision angiver, hvor mange af de positive forudsigelser der faktisk er korrekte, mens recall angiver, hvor mange af de faktiske positive tilfælde der blev korrekt identificeret af modellen. Disse målinger giver mere detaljeret indsigt i modellens præstation, især når der er en ubalance mellem klasserne.
 5. F1-score: F1-score er en kombination af præcision og recall og er en måling, der tager højde for både falske positiver og falske negativer. Den beregnes som harmonisk gennemsnit af præcision og recall og giver en enkeltværdi, der repræsenterer modellens præstation.

Udover disse metoder er der mange andre præstationsmålinger, afhængigt af problemstillingen og typen af data. Det er vigtigt at vælge de relevante målinger, der passer til den specifikke opgave, og vurdere modellens præstation ud fra dem.

Ved at evaluere og måle modellernes præstation kan vi identificere svagheder, optimere parametre og vælge de bedste modeller til de givne opgaver. Dette bidrager til at skabe mere pålidelige og effektive machine learning-systemer.

Scroll to Top